Všeobecné obchodní podmínky

Základní ustanovení


1.Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „ obchodní podmínky“) jsou vydané společností:

MADE It Digital s. r. o.
IČO: 46 716 998
DIČ: 2023547515
IČ DPH: SK2023547515
se sídlem: Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
zapsané u: okr. soudu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 82081/B
e-mail: obchod@lorane.cz
telefon: 0905 524 451
www: https://www.lorane.cz/
doručovací adresa:
MADE It Digital s. r. o.
Pekná cesta 15,
83152 Bratislava
telefon: 0948 155 619
(dále jen „ prodávající“)

1.Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavře kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na lorane.cz (dále jen „ internetový obchod“).

2.Ustanovení obchodních podmínek jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Odlišná úmluva v kupní smlouvě má přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. Informace o zboží a cenách


1.Informace o zboží, včetně uvedení ceny jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, pokud toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2.Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.V internetovém obchodě jsou zveřejněné informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4.Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, pokud se nedohodne prodávající s kupujícím jinak.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy


1.Náklady vzniklé kupujícímu při používání komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.Kupující realizuje objednávku zboží následujícími způsoby:

prostřednictvím svého zákaznického účtu, pokud provedl předchozí registraci v internetovém obchodě,
vyplněním objednávkového formuláře ještě před registrací.

3.Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

4.Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a změnit údaje, které do objednávky zadal. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko: "Dokončit objednávku s povinností platby". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení ze strany kupujícího, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

5.Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení je odkaz na aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího.

6.V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

7.Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonním čísle prodávajícího nebo elektronickou zprávou na e-mailovou adresu prodávajícího, obojí uvedené v těchto obchodních podmínkách.

8.V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením ze strany kupujícího na e-mailovou adresu prodávajícího.

IV. Zákaznický účet


1.Na základě registrace kupujícího, kterou provedl v internetovém obchodě, může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující realizovat objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také před registrací.

2.Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět všechny údaje správně a pravdivě. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující povinen při jakékoliv jejich změně aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou ze strany prodávajícího považovány za správné.

3.Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelskou e-mailovou adresou a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese zodpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4.Kupující není oprávněn zpřístupnit používání zákaznického účtu třetím osobám. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet delší dobu nevyužívá, nebo v případě, kdy kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích stran.

V. Platební podmínky a dodání zboží


1.Cenu za zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující zaplatit následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č: 8298881002/5500  vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s.,
 • dobírkou v hotovosti při převzetí zboží,
 • bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány Shoptet Pay

2.Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvní výši. Pokud není dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího zaplatit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

5.Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

6.Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu pokladní doklad. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

7.Online platby kartou se uskutečňují prostřednictvím platební brány Shoptet Pay. Informace o kreditní kartě nejsou sdělovány obchodníkovi. Brána integrovaná se Shoptet Pay splňuje přísné bezpečnostní standardy PCI DSS.

8.Zboží je kupujícímu dodáno:

 • na adresu uvedenou kupujícím v objednávce
 • na výdejné místo Zásilkovni

9.Výběr způsobu dodání se provádí v průběhu objednávání zboží.

10..Náklady na dodání zboží jsou v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy dohodnutý na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

11.Pokud je prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů vzniklých na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen zaplatit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

12.Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv vad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě zjištění porušení obalu, které nasvědčuje neoprávněné vniknutí do zásilky, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

13.Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad - fakturu. Daňový doklad je přiložen k dodávanému zboží.

14.Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za náhodnou ztrátu, poškození či zničení zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

15 Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sdělena v mailovém potvrzení Objednávky. Doba uvedená na E-shopu je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání.

VI. Odstoupení od smlouvy


1.Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu.

2.Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 60 dní

 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, jestliže je předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, jestliže je předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

3.Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 • o poskytování služeb, pokud byly služby splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy oznámil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho kupujícího,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
 • v dalších případech uvedených v § 7 odst. 6 zákona č. 102/2014 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ve znění pozdějších předpisů.

4.Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě platné pro odstoupení od smlouvy.

5.Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou nebo korespondenční adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu přijetí formuláře.

6.Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 60 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nese náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, pokud zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.Pokud odstoupí kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal. 

8.Pokud kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

9.Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

10.Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné, a pokud je to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

11.Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající neprodleně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něj na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

VII. Práva z vadného plnění


1.Prodávající zodpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá prodávající kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany dohodly, a pokud chybí ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy realizované prodávajícím,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakosti nebo provedení dohodnuté vzorku nebo předlohy, jestliže byly jakost nebo provedení stanoveny podle dohodnuté vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství nebo hmotnosti a
 • zboží splňuje požadavky právních předpisů.

2.Pokud se vada projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit práva z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v průběhu dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána, u opotřebení zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží pro vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo pokud to vyplývá z povahy zboží.

3.V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

Pokud jde o vadu, kterou je možné odstranit:

 • bezplatné odstranění vady zboží,
 • výměnu zboží za nové zboží,

Pokud jde o vadu, kterou není možné odstranit:

 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

 • pokud má zboží vadu, kterou nelze odstranit, a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady,
 • pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • pokud nemůže zboží řádně užívat pro větší počet vad zboží.

5.Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Spotřebitel může reklamaci uplatnit i u osoby stanovené prodávajícím. Pokud reklamaci spotřebitele vyřizuje osoba stanovená prodávajícím, může tato osoba reklamaci vyřídit pouze předáním opraveného zboží, jinak reklamaci postoupí k vyřízení prodávajícímu. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6.Pokud spotřebitel uplatní reklamaci, prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec nebo stanovená osoba je povinen/povinna poučit spotřebitele o jeho právech vyplývajících z vadného plnění. Na základě rozhodnutí spotřebitele, které z práv vyplývajících mu z vadného plnění uplatní, je prodávající nebo jím pověřený pracovník nebo stanovená osoba povinen/povinna stanovit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po stanovení způsobu vyřízení reklamace se reklamace včetně odstranění vady musí vybavit ihned, přičemž v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace včetně odstranění vady však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje moment, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

7.Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

8.Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil.

9.V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

10.Výběr způsobu reklamace a jejího vybavení, pokud je několik možností, má kupující.

11.Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2007 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

VIII. Doručování


1.Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

2.Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

IX. Mimosoudní řešení sporů


1.Spotřebitel má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vyřešil jeho reklamaci, nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního (mimosoudního) řešení sporu u subjektu alternativního řešení sporů, pokud prodávající na žádost podle předchozí věty odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání. Tímto není dotčena možnost spotřebitele obrátit se na soud.

2.K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Slovenská obchodní inspekce, se sídlem: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, kterou je možné za uvedeným účelem kontaktovat na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, nebo elektronicky na ars@soi.sk nebo adr.@soi.sk. Webové stránky: https://www.soi.sk/. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na webové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím vyplývajících z kupní smlouvy.

3.Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, se sídlem Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava, webová adresa: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22 / ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

4.Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný Okresní úřad, odbor živnostenského podnikání. Slovenská obchodní inspekce provádí ve vymezeném rozsahu mj. dozor nad dodržováním zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

X. Závěrečná ustanovení


1.Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem Slovenské republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, strany se dohodly, že vztah se řídí právem Slovenské republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2.Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

3.Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránek, fotek, videí, grafiky, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, přísluší prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

4.Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho použití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při používání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užívat programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5.Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

6.Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

7.Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 25.04.2022 Datum poslední změny: 25.04.2022